Algemene voorwaarden (1)

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van onderzoeks- en adviesbureau Ouku Consultancy gevestigd te Weert.

Versie: 1.0, 27-07-2016

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Onderzoeks- en adviesbureau Ouku Consultancy: C.H.J.A. Saes handelend onder de naam Ouku Consultancy kantoorhoudende te Weert.

1.2 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Ouku Consultancy ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on) stoffelijke dragers.

1.3 Opdracht: overeenkomst van Opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

1.4 Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte van wie Ouku Consultancy als in artikel 1.1 bedoeld zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.

1.5 Werkzaamheden: alle door Ouku Consultancy ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Ouku Consultancy zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Ouku Consultancy voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Ouku Consultancy zich verbindt/ zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Ouku Consultancy voortvloeiende werkzaamheden.

2.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige Opdrachten van Opdrachtgever aan Ouku Consultancy, alsmede op alle toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, hoe ook genaamd, die op zodanige Opdrachten betrekking hebben.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Ouku Consultancy uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die afwijkende bedingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Ouku Consultancy zijn aanvaard.

2.4 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

Artikel 3: Offertes

3.1 Indien Ouku Consultancy in een offerte een opgave doet van de kosten, welke de uitvoering van een Opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd; op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte. Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan, dat Opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de Opdracht van belang is, respectievelijk zijn.

3.2 De geldigheid van offertes bedraagt als regel 8 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3 Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als Opdracht.

3.4 Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders staat vermeld.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een Opdracht alsmede latere wijzigingen van een Opdracht zijn voor Ouku Consultancy eerst verbindend, nadat deze door Ouku Consultancy en Opdrachtgever beide schriftelijk zijn aanvaard.

4.2 Opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte Opdracht in te trekken of te wijzigen, wanneer Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Ouku Consultancy gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. In dat geval is Opdrachtgever altijd gehouden aan Ouku Consultancy het volledige voor de gehele Opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies cq. gederfde winst.

4.3 Ouku Consultancy bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.

4.4 Ouku Consultancy zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een onderzoeker en een adviseur kan worden verwacht.

4.5 Ouku Consultancy is altijd gerechtigd een Opdracht terug te geven.

4.6 Indien Ouku Consultancy de Opdracht ontbindt vanwege redenen genoemd in het tweede lid, dan is het bepaalde in het tweede lid van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

4.7 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een Opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de Opdracht behoorden, wordt de Opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.8 Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven Opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is Ouku Consultancy eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Ouku Consultancy zal Opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. Ouku Consultancy is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

4.9 Ouku Consultancy verplicht zich de Opdracht uit te voeren naar beste weten en kunnen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

4.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan Ouku Consultancy voor of in het kader van de uitvoering van (een deel van) de Opdracht gestelde termijn geen fatale termijn en treedt verzuim van Ouku Consultancy eerst in nadat deze door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.

Artikel 5: Gegevens opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Ouku Consultancy naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Ouku Consultancy te stellen. Ouku Consultancy bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

5.3 Ouku Consultancy heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart Ouku Consultancy voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

5.5 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Ouku Consultancy gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Ouku Consultancy, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever  van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

5.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Ouku Consultancy de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Als overmacht aan de zijde van Ouku Consultancy (waaronder is verstaan: de niet aan Ouku Consultancy toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Opdracht) gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor Ouku Consultancy onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de Opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van Ouku Consultancy of op het kantoor van derden, die door Ouku Consultancy bij de uitvoering van de Opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie (waaronder is te verstaan: de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) door deze derden.

6.2 Overmacht geeft Ouku Consultancy het recht om, tenzij de aard van de Opdracht zich daartegen verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. In dit geval zal Opdrachtgever steeds gerechtigd zijn de Opdracht in te trekken. Ouku Consultancy kan ook de Opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

6.3 Overmacht verplicht Ouku Consultancy niet tot betaling van schadevergoeding (hoe ook genaamd).

6.4 In geval van overmacht is Opdrachtgever gehouden aan Ouku Consultancy de inmiddels door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.

Artikel 7: Declaraties

7.1 Tenzij door Ouku Consultancy uitdrukkelijk schriftelijk anders is aanvaard, declareert Ouku Consultancy de kosten van zijn dienstverlening maandelijks aan de hand van de daadwerkelijk aan de uitvoering van de Opdracht bestede tijd, tegen een door hem met Opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

7.2 Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door het (financiële) belang van de door Ouku Consultancy te verrichten werkzaamheden en de omvang van te verrichten werkzaamheden.

7.3 Reis-, verblijfs-, kantoor-, en administratiekosten worden apart bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4 Opdrachtgever zal kosten van derden welke op aanwijzing van Ouku Consultancy in het kader van de Opdracht gemaakt zijn, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen.

7.5 De uurtarieven als bedoeld in artikel 7.2 kunnen door Ouku Consultancy jaarlijks worden gewijzigd. Ouku Consultancy doet van de wijziging van uurtarieven vooraf schriftelijk mededeling aan Opdrachtgever. De geldende uurtarieven zullen door Ouku Consultancy steeds op eerste verzoek aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

7.6 Een vast bedrag voor de overeengekomen werkzaamheden zal Ouku Consultancy slechts dan in rekening brengen indien zowel het vaste bedrag als de daarvoor door Ouku Consultancy te verrichten werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

7.7 Voor zover redelijkerwijs mogelijk doet Ouku Consultancy op verzoek van Opdrachtgever vooraf opgave van geschatte kosten die verbonden zijn met de uitvoering van de Opdracht of een deel daarvan. Artikel 3.1 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

7.8 Ouku Consultancy is gehouden om op eerste vordering van Opdrachtgever een schriftelijke specificatie van zijn declaratie te verstrekken, waaruit zo mogelijk de aard van de verrichte werkzaamheden, de duur daarvan, de persoon die de werkzaamheden heeft verricht, de gehanteerde tarieven alsmede eventueel daarop toegepaste verlagingen of verhogingen van de gedeclareerde werkzaamheden blijken en waaruit in elk geval in redelijkheid blijkt welke de componenten zijn waaruit de declaratie is opgebouwd.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling van de declaratie van Ouku Consultancy dient plaats te vinden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de door Ouku Consultancy op haar declaratie vermelde bank- of girorekening, op de door Ouku Consultancy aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder enige aftrek en zonder dat Opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

8.2 Alle kosten vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.3 Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, als bedoeld in het eerste lid, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd van één (1) procent per maand of een deel daarvan, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

8.4 Alle kosten door Ouku Consultancy te maken in verband met de invordering van Ouku Consultancy toekomende, worden volledig door Opdrachtgever aan Ouku Consultancy vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 250,00 te bedragen.

8.5 Ouku Consultancy is steeds gerechtigd aan zijn Opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van zijn declaraties te verlangen. In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van de Opdracht.

8.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Ouku Consultancy ten name van Opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Ouku Consultancy nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

8.7 Een door Opdrachtgever aan Ouku Consultancy gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door Opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

Artikel 9: Retentierecht

9.1 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Ouku Consultancy verschuldigde, heeft Ouku Consultancy het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Ouku Consultancy verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

9.2 Ouku Consultancy zal bij de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde retentierecht trachten te voorkomen dat voor Opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat.

Artikel 10: Klachten

10.1 Klachten van Opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Ouku Consultancy verrichte werkzaamheden, geven Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

10.2 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de declaratie dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk in het bezit van Ouku Consultancy te zijn. Bij gebreke hiervan heeft Ouku Consultancy het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest

Opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

10.3 Klachten als bedoeld in het eerste en tweede lid dienen schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Ouku Consultancy die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Ouku Consultancy voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van één maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Ouku Consultancy sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Ouku Consultancy voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Ouku Consultancy geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

11.3 Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder mede dient te worden verstaan stagnatie in de geregelde gang van zaken van de opdrachtgever en inkomensderving of gederfde winst door de opdrachtgever.

11.4 Onder schade als in het eerste en het tweede lid bedoeld, zijn aanspraken van derden niet mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Ouku Consultancy uitdrukkelijk voor alle aanspraken van die derden.

11.5 Elke aansprakelijkheid van Ouku Consultancy vervalt indien Opdrachtgever Ouku Consultancy niet in de gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om de tekortkoming te herstellen of de schade die het gevolg van de tekortkoming is, te beperken.

11.6 Elke aansprakelijkheid van Ouku Consultancy vervalt indien Opdrachtgever bij een eventuele externe controle Ouku Consultancy niet in de gelegenheid stelt hierbij aanwezig te zijn.

11.7 Ouku Consultancy is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door onrechtmatig handelen door Opdrachtgever.

11.8 Elke aansprakelijkheid van Ouku Consultancy vervalt, nadat de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Ouku Consultancy houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Ouku Consultancy rusten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door Ouku Consultancy is bevestigd, behoren alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht toe aan Ouku Consultancy.

12.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Ouku Consultancy te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

12.3 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Ouku Consultancy van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Ouku Consultancy sluit met haar Opdrachtgevers.

Artikel 13: Opslag van Informatie

13.1 Ouku Consultancy is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de Opdracht. Ouku Consultancy is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de Opdracht.

13.2 Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal Ouku Consultancy niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in het eerste lid bedoelde informatie of bescheiden.

13.3 Onder schade als in het tweede lid bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Ouku Consultancy uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen tussen Ouku Consultancy en zijn Opdrachtgever, zullen bij uitsluiting van ieder ander, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Ouku Consultancy zijn hoofdvestiging heeft.

Artikel 15: Wijzigingen

15.1 Ouku Consultancy is steeds bevoegd om op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen, de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

Artikel 16: Reparatieclausule nietigheden

16.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.